روابط عمومی:

LBS / HR مصرف بخار = ( BTU / HR ) / 90
LBS / HR مقدار کندانس = EDR / 4
EDR = ( BTU / HR ) / 240
LBS / HR مقدار کندانس = ( GPM × 500 × SP.GR. ×Δ T ) / L
LBS / HR مقدار کندانس = ( GPM × 60 × D × Δ T ) / L

بار تقریبی کندانس بخار :

LBS / HR مقدار کندانس = ( GPMآب × Δ T ) / 2
LBS / HR مقدار کندانس = ( GPMسوخت نفت × Δ T ) / 4
LBS / HR مقدار کندانس = ( GPMهوا × Δ T ) / 900

GPM = دبی مایع ( گالن در دقیقه )
CFM = دبی گاز یا هوا ( فوت مکعب در دقیقه )
SP.GR = وزن مخصوص
D = چگالی LBS / CU.FT
CP = گرمای ویژه گاز یا مایع BTU / L
         برای هوا: 0.24 BTU / L
         برای آب: 1.00 BTU / LB
L = گرمای نهان بخار ( BTU / LB در فشار طراحی )
T Δ = اختلاف دمای نهایی و اولیه (F)
EDR = تشعشع مستقیم معادل

متن کامل مقاله روابط بخار و کندانس

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .