گرمايش آب ورودي و تامين شرايط مناسب آن، در تانک تغذيه و دي اريتور که معمولا در بالاي ديگ بخار نصب مي شوند، انجام مي شود.

در صورت نياز و در زمان کاهش سطح آب بويلر پمپ تغذيه آب را به داخل بويلر پمپاژ مي نمايد.

گرمايش آب داخل مخزن تغذيه، درصد اکسيژن و گازهاي نامحلول را نيز کاهش مي دهد تا از ايجاد خوردگي در سيستم بخار جلوگيري شود.

اکسيژن محلول در آب موجب زنگ زدگي سطوح فلزي بويژه در لوله هاي دود مي شود. تشکيل رسوب هاي حاصل از املاح موجب خرابي کوره و لوله هاي دود، ناصافي صفحه – لوله و همچنين کاهش ميزان انتقال حرارت شده و بدين ترتيب دماي فلز را بالا برده و بازدهي ديگ را پايين آورده و موجب خسارت هاي جدي به آن مي شود.

 

تصفيه داخلي با افزودن مواد شيميايي به تانک تغذیه به مقادير کافي جهت ته نشين نمودن املاح آب ديگ بخار و واکنش در برابر اکسيژن محلول در آن انجام مي گيرد.

 

PH آب بايد بين 9/5 تا 11 باشد و آزمايشات روزانه به منظور اطمينان از مطلوب بودن کيفيت آب به طور منظم به انجام برسد.

 

بدين لحاظ که سنگيني آب دليل بر تشکيل رسوبات نا خواسته مي باشد، لازم است مواد شيميايي در حد مناسب و به مقدار کافي باشد تا اين حالت از بين برود.

 

در محدوده فشار از صفر تاbar 25، غلظت کل جامدات محلول در آب درون ديگ بايد بين 700 تاppm 3500 بوده و غلظت مواد معلق درآن هم از ppm15 تجاوز ننمايد.

 

در محدوده فشاري قوي قليائيت کل آب درون ديگ بخار (محاسبه شده به صورت کربنات کلسيم معادل بايد بين 144 تا ppm700 باشد.

اکسيژن محلول در آب را مي توان با اضافه کردن سولفيت سديم و هيدرازين از بين برد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .