اثرات رسوب در ديگ بخار

اثرات رسوب در ديگ بخار

طي كار، انواع گسترده اي از رسوب ، مي تواند در هر دو طرف سطوح گرمايشي تشكيل شود.

رسوب مي تواند بوسيله تغيير در ويژگي هاي انتقال گرماي يك مجموعه لوله اي يا يك لوله منفرد، باعث خرابي ناشي از برافروختگي گردد.

رسوب هاي حاصل از خاكستر سوخت بر سطوح واقع در معرض گازهاي احتراق (رسوب هاي جانب آتش) در دیگ بخار با عايق نمودن قسمت هايي از سطح انتقال گرما يا اگر رسوبات به اندازه كافي ضخيم باشند

با تغيير شكل جريان گازهاي احتراق از ميان يك مجموعه لوله مي تواند باعث نقاط داغ موضعي گردند.در هر يك از دو مورد فوق، دماي فاز، در نواحي عاري از رسوب هاي جانب آتش بيشتر از اين دما در نواحي حضور اينگونه رسوب ها خواهد بود.

به هنگام حضور رسوب هاي جانب آب، دماي ديوار لوله، در نواحي حضور رسوب، افزايش مي يابد. يك منطقه موضعي پوشيده از رسوب در قسمت داخلي سطح يك لوله از ديگ بخار، مقاومتي در مقابل انتقال گرما از ديواره لوله به سيال كاري، ايجاد مي نمايد؛

و در نتيجه باعث ايجاد يك خيز دما در عرض رسوب، و افزايش دماي ديوار لوله، متناسب با ضخامت رسوب مي شود.

تميز نگه داشتن سطوح جانب آب از رسوب هاي چسبنده، بويژه در نواحي برخوردار از شار گرمايي زياد، بخاطر اثر آن بر دماي ديوار لوله حائز اهميت است

بعنوان مثال براي يك لوله 3 اينچي از جنس فولاد كربني، در شار گرمايي 100000BTU/FT2.HR ، رسوبي چسبنده با ضخامت 016/0 يا ضخيم تر، مي تواند سبب تجاوز دماي حداكثر فلز در سطح خارجي لوله ، از حداكثر فلز در سطح خارجي لوله، از حداكثر دماي مجاز گردد.

اثر رسوب جانب آب بر رماي فلز، براي لوله هاي كم قطر تر و شارهاي گرمايي بالاتر، برجسته تر است.

بسياري از ديگ هاي بخار چنان طراحي مي گردند كه انتقال گرما در سطح جوشان، توسط رسانايي لايه اي سيال كنترل گردد.

حضور رسوب بر روي سطح داخلي لوله ها، از فرايند تبخير جلوگيري نموده و ابقاي شرايط عملياتي مناسب در ديگ را مشكل مي سازد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .