اثر حضور گوگرد در سوخت

اثر زیان آور حضور گوگرد در یک سوخت چیست؟

گوگرد سوخته شده ،تولید گاز دی اکسید گوگرد،  so2 مینماید.کسر ناچیزی از so2 ،اکسیدشده و تولید so3 می نماید.تشکیل so2  در کوره دیگ بخار،می تواند ناشی از فرآیندهای زیر باشد: (1)اکسید شدن so2 توسط اکسیژن ملکولی،(2)اکسید شدن so2 در شعله توسط اکسیژن اتمی،(3) اکسید شدن کاتالیزوری so2

آزمایش های متعدد در عمل، نشان داده است که وقوع فرآیند سوم در مسیرهای جابجایی،بطور عمده مسئول تشکیلso3  می باشد.این گاز با آب یا بخار آب، تشکیل اسید سولفوریک می دهد که برای لوله های قسمت های انتهایی مسیر گاز احتراق، و قسمت های بهره رسان(آبگرمکن)،در دیگ های بزرگتر،خورنده می باشد.نقطه شبنم یا دمای چگالش بخار اسیدسولفوریک درگازهای احتراق را باید در نظر داشت(بویژه برای سوخت های پر گوگرد)،زیرا گازهای احتراق ،در طول حرکت خود در مسیر کوره،خنک شده و احتمال چگالش بخار اسید سولفوریک را بوجود میاورد،که باید از وقوع آن جلوگیری نمود.در دیگ های نفت سوز،بویژه آنهاییکه به طور متناوب روشن و خاموش می شوند،گوگرد موجود در سوخت،باعث خوردگی لوله ها در طرف آتش میشود.پس از خاموش نمودن دیگ،و درطول خنک شدن آن، so2 با بخار آب چگالیده،و نیز آب نشت نموده،ترکیب شده و با تشکیل یک محلول اسیدی خورنده،به لوله ها حمله میکند.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .