آماده سازی دیگ بخار برای بازرسی

بازرسی دیگ بخار

آماده سازی دیگ بخار برای بازرسی

 

دیگ چگونه باید برای بازرسی آماده شود؟

مشعل را خاموش نموده،و اجازه دهیدکه دیگ به آرامی سرد گردد.

بعد از سرد شدن،شیر تخلیه را باز نموده،

و دیگ را به فضای بیرون مرتبط نمایید.

بعد از آن دوده و خاکسترها را باید تا پاکیزه شدن کلیه لوله ها،صفحات پوسته،کله گی ها،درزها و هر گونه سطح خارجی قابل دستسرس از روی آنها زدود.

در صورتی که دیگ های دیگری به خط تخلیه متصل شوند باید شیر تخلیه مربوط به آنها را بسته نگاهداشت.

 

سپس دریچه آدم رو،صفحات دریچه دست رو،و درپوش های بازرسی را باز نموده و کلیه رسوبات آزاد به صورت لجن یا رسوبات دیگر را با شستشو بیرون آورید.

در صورتیکه در خط تخلیه دیگ ها،فشار وجود نداشته باشد و کسی در داخل دیگ نباشد،شیر تخلیه را می توان باز نمود.رسوبات چسبیده یا رسوبات چرب را بایدبرای بررسی توسط بازرس بحال خود باقی گذاشت.

دیگ بخار آماده شده برای بازرسی باید به طور مناسبی سرد،تمیز و خشک باشد.

به هنگام حضور یک نفر درون دیگ بخار توصیه می شود که نوشته های قرمز رنگی تحت عنوان"آدم داخل دیگ است" به شیرهای خروجی بخار آب،تخلیه،تغذیه آب،و سوخت و همچنین به صفحه دریچه آدم رو متصل شود.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .