دیگهای آبگرم پر دما

یک سیستم آبگرم پردما دیگی است که آب را در دماهای بالا،معمولا بیشتر از 300°F  ،بدون هیچگونه محدودیت مشخصی از نقطه نظر فشار،مورد استفاده قرار می دهد. لیکن طبق تعریف قسمت اول آیین نامه دیگهای بخار و مخازن تحت فشار ASME  ،یک دیگ آبگرم پردما سیستمی است که آب را در دمایی بالاتر از250°F  ،و در فشاری بیشتر از160 Psi  ،مورد استفاده قرار می دهد.دیگهای آبگرم پر دما معمولا برای دماهای بیشتر از 500°F ،طراحی نمی شوند.در عمل دماهای عملیاتی در محدوده 350  تا 450°F ،بیشتر رایج هستند.جهت بدست آوردن دماهای بالاتر از 500°F ، از سیالات دیگر نظیر دائوترم یا سیالات غیر آلی مشابه استفاده می نمایند.

مزایای سیستم آبگرم پر دما:

در بسیاری از کاربردها،سیستم ای آبگرم پر دما،نسبت به سیستم های بخارآب،از مزایایی مشخص برخوردار می باشند،مهمترین آنها به قرار زیر هستند:

1-بخاطر داشتن ظرفیت عظیم ذخیره سازی گرما،توسط سیستم های آبگرم پر دما،می توان کنترلی دقیق بر دما داشت. این امر در بسیاری از فرآیندها دارای اهمیت است.

2-مقدار عظیم گرمای موجود بر سیستم منبعی از یک ذخیره گرمایی است.در نتیجه، تغییرات بار تاثیری حداقل بر دیگ خواهد داشت. این ذخیره گرمائی،استفاده از واحدهای کم ظرفیت تر را نیز میسر می سازد.

3-خوردگی خط لوله برگشت که به طور معمول در سیستم های بخار از مسائل مطرح می باشد،در سیستم های آبگرم پردما موجود نیست.

4-در سیستم های آبگرم پر دما به تله های بخار ،تلمبه،مخزن دریافت،دریچه های تهویه،یا سایر وسایل ضروری در خط لوله برگشت بخار چگالیده نیازی نیست.در نتیجه مخارج اولیه و نگهداری کمتر است و هیچ ضایعات بخاری در کار نیست.

5- در سیستم های آبگرم پر دما آب جبرانی به مقدار کم مورد نیاز است.در نتیجه به سیستم های پر خرج تصفیه آب تغذیه ورودی احتیاج نیست.

معایب سیستم آبگرم پر دما:

این سیستم دارای چند عیب است.وجود مقدار زیاد آب درون  سیستم مهمترین آن می باشد.

این عیب مسائل زیر را سبب خواهد شد:

1-در ابتدا جهت گرمایش سیستم به زمانی طولانی نیاز است.

2-به هنگام تعمیر یا تعویض باید جهت سرد شدن مدتی طولانی صبر نمود و آب زیادی تخلیه کرد.

3-اگر مخزن تحت فشار یا لوله ای در سیستم صدمه ببیند،چون دمای آب درون آن بالاتر از نقطه جوش آب در فشار یک اتمسفر است،مقداری از آب با فورانی شدید به بخار آب تبدیل می شود. حتی فوران آب و بخار ناشی از یک نشت کوچک،تا قبل از پایین آوردن فشار سیستم،می تواند صدمات آبی زیادی را ببار آورد.

برای سیستمهای آبگرم پردما،هم از دیگهای لوله دودی و هم از دیگهای لوله آبی استفاده می شود.مزیت اساسی استفاده از دیگهای لوله دودی برای این منظور،ارزانتر بودن آنها در ظرفیت های کمتر از 600 hp می باشد.در بالاتر از این ظرفیت از دیگهای لوله آبی استفاده می شود.دیگهای لوله آبی از نوع سر لوله جعبه ای به صورتی چشم گیری برای ظرفیت های پایین تر مورد استفاده قرار گرفته است.هر چند از واحدهای با چرخش اجباری(نوع  La Mont ) نیز به صورتی گسترده استفاده شده است.

مولدهای آبگرم لوله آبی به صورت واحدهای یکپارچه تا ظرفیت 50 * 106 Btu/hr ، برای دماهای آب تا 650°F ،موجود می باشند.وسایل احتراق مورد استفاده در این واحدها مشابه این وسایل در دیگهای بخار می باشند.در این دیگها انواع مختلف سوخت را می توان مورد استفاده قرار داد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .