تجهیزات جانبی دیگ و موتورخانه آبگرم

تجهیزات جانبی دیگ و موتورخانه آبگرم

دیگ آبگرم و دیگ آبداغ به عنوان یکی از رایج ترین تجهیزات جهت گرمایش غیر مستقیم، از سالیان گذشته مورد توجه سازندگان و طراحان قرار گرفته است.

دیگ آبگرم نیازمند داشتن موتورخانه شامل تجهیزات و اتصالات مورد نیاز می باشد تا قادر باشد سبب گرمایش گرمادهنده ها در سیستم شوند.

تجهیزات کمکی و جانبی دیگ و تاسیسات موتورخانه آبگرم

تجهیزات کمکی و جانبی دیگ و تاسیسات موتورخانه آبگرم قابل ارائه شامل موارد ذیل می باشند:

منبع دو جداره جهت تامین آب گرم مصرفی سرویس ها

منبع دو جداره جهت تامین آبگرم مصرفی

منبع کوئل دار جهت تامین آب گرم مصرفی سرویس ها

منبع کوئل دار جهت تامین آب گرم مصرفی

منبع انبساط باز جهت جبران کمبود آب سیستم وانبساط حجمی آب

منبع انبساط باز جهت جبران کمبود آب سیستم وانبساط حجمی آب

منبع انبساط بسته (تحت فشار)

منبع انبساط بسته

سختی گیر جهت حذف سختی آب گردشی مدار حرارت مرکزی

سختی گیر جهت حذف سختی آب گردشی مدار حرارت مرکزی

پمپ های سیرکولاسیون آب در مدار حرارت مرکزی

پمپ های سیرکولاسیون آب در مدار حرارت مرکزی
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn
. . .