توس بویلر اولین سایت تخصصی (ازسال 1387) در زمینه دیگ و بویلرهای بخار - آبگرم - روغن داغ و کارواش بخار بوده که متعلق به "شرکت صنایع دمابخارمشهد" می باشد.

مشخصات و جدول فنی کارواش بخار

مشخصات و جدول فنی کارواش بخار

 

در جدول فنی کارواش بخار  ارائه شده موارد ذیل مورد نظر بوده است:

1- بخار خشک به معنای این است که بخار بوسیله طراحی و تجهیزات مخصوص بدون آب می باشد و این برای استفاده در داخل شویی ماشین بسیار مهم می باشد.

2- بخار اشباع به معنای این است که بخار تولید شده  در فاز اشباع می باشد.

3-وزن دستگاه کارواش بخار در جدول بر اساس وزن دستگاه  در حال بهره برداری در حالت نرمال آب و بدون وزن تجهیزات و لوازم محاسبه شده است.

4- فشار مورد نیاز مطابق استانداردهای موجود حداقل یک اتمسفر و حد اکثر 6 اتمسفر تعیین شده است.

5- دمای ماکزیمم بخار اشباع داخل مخزن در فشار  6 اتمسفر حدود 160 درجه سانتی گراد می باشد لیکن لازم بذکر است در خروج از نازل این دما با شیب مشخص کاهش می یابد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn
. . .